موجودی پس از یک معامله:
 
موجودی نهایی:
 
تعداد معاملات انجام شده: